تهیه جهیزیه برای اعضای خانواده های تحت پوشش و گاها تکمیل جهیزیه به صورت موردی بوده است.