• آیتم گالری
  • آیتم گالری
  • آیتم گالری

 

کمک به زلزله زدگان کرمانشاه از , سرپل ذهاب، ثلاث باجلانی و توابع آن از جمله شیخ صله و …

یکی از اهداف موسسه خیریه روجیار کمک به نیازمندان در مناطق مختلف میباشد. براین اساس اعضای فعال این موسسه خیریه  تصمیم به جمع آوری کمکهای مورد نیاز مناطق آسیب دیده گرفته و حاصل این کار و فعالیت دو ماهه همیاران , جمع آوری و تهیه وسایل و امکانات مورد نیاز از جمله وسایل بهداشتی، موادخوراکی، پوشاک، چادر و کانکس و … بوده است.