بازدید اعضای موسسه روجیار ازموسسه ژیوار)  نگهداری از معلولان ذهنی و حرکتی )

بازدیدها در چندین نوبت برگزار گردید  که با مراسم متنوعی از جمله اجرای موسیقی و صرف شام همراه بود .