فعالیت های موسسه جهت فرهنگ سازی برای عامه مردم درروز جهانی انتقال خون