اهدا خون سال ۹۵

اهدا خون سال ۹۵

فعالیت های موسسه جهت فرهنگ سازی برای عامه مردم درروز جهانی انتقال خون