موسسه خیریه روجیار برگزار می کند :

مکان : پارک آی تی (IT)

زمان : شنبه ۱۹ خرداد الی پنج شنبه ۲۴ خرداد ساعت ۲۰ الی ۲۴