یکی از فعالیت های موسسه بازدید از سرای سالمندان به صورت سالیانه می باشد.